לפרטים נוספים ניתן לשלוח דוא"ל ל-

diklag@think.org.il